Šikana a extrémní podoby agrese:

 

Jakékoli extrémní formy agresivního chování namířeného proti druhé osobě (např. fyzické napadení s následkem ublížení na zdraví atd.), proti sobě (sebepoškozování, sebetrýznění, sebevražedné chování atd.) nebo proti věcem (vandalismus ve smyslu poškozování např. školního majetku, zařízení při sportovních utkáních, sprejerství atd.). Z tohoto hlediska je šikana pouze jedním z mnoha různých podob extrémně agresivního chování. Za šikanu však nepovažujeme jednorázové agresivní chování. Takové chování má za následek prokazatelnou psychologickou, fyzickou nebo materiální škodu či újmu. V současné době dochází k propojení těchto jevů s moderními komunikačními technologiemi, tento typ šikany bývá označován jako kyberšikana.

 

 

https://zena-in.cz/clanek/skola-uz-detem-dycha-za-krk-pozor-na-nastrahy/kategorie/uceni

 

Způsob řešení šikany a agresivního chování na škole:

 

Šikana je na naší škole řešena ve spolupráci třídního učitele a výchovné poradkyně. Dosavadní případy šikany se nám zatím podařilo zachytit v počátečních fázích, tzn. S minimálním dopadem na oběť agrese. Agresoři jsou naopak trestáni dle školního řádu a jsou dostatečně důrazně upozorněni na neakceptovatelnost jejich chování.

 

Další informace:

 

https://www.sikana.org/

https://www.minimalizacesikany.cz/

https://primarniprevence.cz/index.php?p=3&sess=&disp=texty&offset=171&list=171&shw=100239

https://proti-sikane.saferinternet.cz/sikana-a-kybersikana

https://cms.e-bezpeci.cz/content/view/14/39/lang,czech/