Záškoláctví:

Za záškoláctví („chození za školu“) je považována neomluvená nepřítomnost žáka ve škole. Jedná se o přestupek žáka , který úmyslně zanedbává školní docházku. Je chápána jako porušení školního řádu, zároveň však jde o provinění proti školskému zákonu, který obsahuje ustanovení o povinné školní docházce. Školní docházku eviduje třídní učitel a v případě podezření na záškoláctví se obrací na zákonného zástupce nezletilého žáka nebo může požádat o spolupráci věcně příslušný správní orgán (Odbor sociálně právní ochrany dětí - OSPOD).

samphoto.cz/jiunlimited

Způsob omlouvání nepřítomnosti žáků je na naší škole řešen následujícím způsobem:

  1. Omlouvání absence žáka provádí třídní učitel a učitel odborného výcviku nebo v případě jeho dlouhodobější nepřítomnosti učitel, který byl jeho zastupováním pověřen,  a to na základě omluvenky rodiče nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, u zletilého žáka na základě  dokladu uvedeného  v bodě 2d).

  2. Pro omlouvání platí dále tato pravidla:

  1. Nemůže-li se žák účastnit vyučovaní po dobu jednoho dne z předem známých důvodů, je povinen s předstihem žádat písemně o uvolnění z výuky třídního učitele.

  2. Nemůže-li se zletilý žák účastnit vyučování z důvodů, které nemohl předvídat, má žák povinnost oznámit třídnímu učiteli důvod své absence nejpozději do tří dnů od započetí absence. U nezletilého žáka má tuto oznamovací povinnost rodič nebo zákonný zástupce žáka.

  3. Jestliže se žák neúčastní vyučování a není-li splněn bod b) pravidla pro oznámení důvodů, vyzve ředitel školy rodiče nezletilého žáka nebo zákonného zástupce tohoto žáka ke zdůvodnění absence. U zletilého žáka je ke zdůvodnění vyzván samotný žák, přičemž o této výzvě k omluvě je informován živitel žáka. Nedojde-li ani po výzvě k omluvě do 5 pracovních dnů po úředním doručení výzvy, je u žáka, který nekoná povinnou školní docházku, situace považovaná za ukončení studia, a to prvním dnem neomluvené účasti na výuce. Doručení této výzvy se řídí ustanoveními Správního řádu. U nezletilého žáka je situace vyhodnocena jako neplnění základní povinnosti rodiče, nebo zákonného zástupce žáka a neplnění zákonné povinnosti docházet do školy oznamuje ředitel školy orgánům sociálně-právní ochrany.

  4. Při zdravotní indispozici nezletilého žáka vystaví doklad pro omlouvání absence písemně rodič nebo jiný zákonný zástupce žáka. Dokladem se v tomto případě rozumí podpisem potvrzený omluvný list. Zletilý žák při omlouvání absence předkládá svému třídnímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku písemný doklad, který umožní omluvit jeho absenci od prvního dne jeho nepřítomnosti ve škole.

  5. O uvolnění z vyučování na dobu delší než jeden den žádá žák ředitele školy. Žádost má písemnou formu, je doplněna vyjádřením třídního učitele a podává se předem. U nezletilého žáka je součástí písemné žádosti vyjádření rodičů nebo jiného zákonného zástupce žáka. O uvolnění rozhoduje ředitel školy v součinnosti s třídním učitelem.

  6. Každou předem neohlášenou dlouhodobější absenci musí zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka do tří dnů od vzniku absence oznámit třídnímu učiteli a učiteli odborného výcviku. Při ohlášení se uvede příčina absence a její předpokládaná doba. Potřebné doklady pro omluvení své absence předkládá žák třídnímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku neprodleně první den příchodu do školy.

  7. Před každým odchodem ze školy v průběhu vyučování je žák povinen vyžádat si souhlas vyučujícího, pokud bude nepřítomen jen v jeho hodině. Pokud vyučující uvolní ze své vyučovací hodiny, zaznamená  uvolnění při zápisu absence do poznámky  ve třídní knize. O souhlas k odchodu s následnou absencí více vyučovacích hodin je nutno požádat osobně třídního učitele nebo učitele odborného výcviku, v případě jeho nepřítomnosti ředitele školy nebo jeho zástupce.

  8. Doklady pro omluvení absence jsou uzavírány vždy k pololetí školního roku. Třídní učitel a učitel odborného výcviku má všechny doklady k omlouvané absenci žáků třídy po dobu celého školního roku, v případě neuzavřené klasifikace až do doby jejího uzavření.

 

Další informace:

https://www.zkola.cz/zkedu/rodiceaverejnost/socialnepatologickejevyajejichprevence/zaskolactvi/default.aspx

https://www.zachranny-kruh.cz/rizikove_chovani/10_nepravd_o_zaskolactvi.html

https://www.novinky.cz/zena/deti/226754-skoly-resi-prazdne-lavice-zaskolactvi-casto-kryji-rodice.html

https://www.prevence-praha.cz/zaskolactvi